Dlugo utrzymujacy sie wysiek moze

Długo utrzymujący się wysięk może przeistoczyć się w zimny ropniak opłucny (empyema pleurace frigi,dum) albo ulec wtórnemu zakażeniu. Rokowanie w razie powikłania odmy opłucnej leczniczej zapa- leniem opłucnej surowiczym lub surowiczo-włóknikowym zależy od ostrości przebiegu zapalenia i rozmiarów wysięku. “W wielu przy- padkach, jak to zauważyłem i podkreślałem już przed przeszło 40 laty, zapalenie to wywiera działanie korzystne na przebieg gojenia się ognisk gruźliczych w płucu i na trwałość wyników. Janina Misiewicz także stwierdziła, że powstanie wysiękowego zapalenia opłucnej w toku lecze- nia doświadczalnej gruźlicy płuc u. królików odmą płucną przeciw- działa przejściu zakażenia na drugie płuco. Przyczyną korzystnego wpływu wysięku opłucnego może być uodporniające jego działanie przy wsysaniu się zawartych w nim niweczników gruźliczych, których obec- ność stwierdzili Leon Karwacki i inni. Oczywiście nie zawsze tak bywa, zależnie od tego, że w grę wchodzą liczne inne czynniki. Wyniki są takie same bez względu na to, czy w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną wytworzył się wy- sięk, czy nie. Jan Fenczyn i Zygmunt Kulik na oddziale gruźliczym 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych U. J. w Krakowie zauważyli, że dołą- czenie się wysięku opłucnego w toku leczenia ,gruźEcy płuc odmą opłucną działa przeważnie niekorzystnie na dalszy przebieg gruźlicy, a często jest przyczyną powstania zmian gruźliczych w drugim płucu. Morem podkreśla, że z powstaniem wysięku pogarszają się warunki leczenia spoczynkowego gruźlicy płuc, pomimo ucisku płuca przez płyn, Płyn, jako ciało nie sprężyste, nie może podczas oddychania ani rozciągać się, ani ulec zgnieceniu. Wskutek tego ruchy klatki piersiowej udzielają się płucu. Zatem płuco w czasie wdechu rozciąga się, a w okresie wydechu zapada, a to utrudnia gojenie się ognisk gruźliczych. Jak zatem widać, sprawa wpływu wysiękowego zapalenia opłucnej powstającego w toku leczenia gruźlicy odmą opłucną nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Leczenie w razie powikłania odmy leczniczej wysiękowym zapa- leniem opłucnej nie jest ujednostajnione. Wiedeńska szkoła Neumanna utrzymuje, że można zmniejszyć czę- stość powikłania wysiękowym zapaleniem opłucnej w toku leczenia odmą opłucną, lecząc równocześnie odmą i tuberkuliną. W okresie gromadzenia się wysięku opłucnego stosuje się metodę za- chowawczą. Polega ona przede wszystkim na zapewnieniu choremu zu- pełnego spokoju fizycznego. Choremu można pozwolić na wstawanie z łóżka dopiero wtedy, gdy okres gromadzenia się wysięku minie. Więk- sześć klinicystów utrzymuje, że w okresie zbierania się wysięku jego wypuszczenie nie osiąga celu, gdyż wysięk gromadzi się – znowu, czę- ste zaś jego wypuszczanie może sprzyjać powstaniu przetoki opłucno- skórnej. W razie dużego wysięku opłucnego utrudniającego oddychanie i krążenie, większość lekarzy zaleca wypuszczać w tym okresie z jamy opłucnej raczej powietrze niż płyn. Na odwrót postępuje się w przypad- kach dużego wysięku z sinicą, dusznością I i znaczniejszym przesunięciem serca i śródpiersia a odmą stosunkowo niewielką. W tych przypadkach usuwa się częściowo płyn, uzupełniając odmę. [podobne: , olejek makadamia, trądzik, pierścionek zaręczynowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.