Bilateralizacja w toku odmy leczniczej

Bilateralizacja w toku odmy leczniczej jest powikłaniem bardzo nie- pomyślnym, gdyż w ogromnej większości przypadków (w materiale K. Dąbrowskiego w 72,4%) wybitnie pogarsza rokowanie. Wczesna bilateralizacja rokuje na ogół gorzej niż późna. Bilateralizacja w postaci nowych: ognisk gruźliczych rokuje zwykle lepiej niż ta, która powstaje z aktywacji starych ognisk. W materiale K. Dąbrowskiego pierwsza kończyła się niepomyślnie w 67,4% (31 na 46), druga zaś w 82,6% (19 na 23). Wobec ujemnego wpływu bilateralizacji na los chorych, należy jej zapobir gać i jaik najwcześniej ją rozpoznać. Dla zapobieżenia bilateralizacji leczenie gruźlicy płuc odmą opłucną trzeba rozpoczynać jak naj wcześniej , gdy nie ma jeszcze większych zrostów, oraz, nie zwle- kać z przepalaniem takich zrostów opłucnych, które uniemożliwiają za- padnięcie się części płuca zawierającej ogniska gruźlicze. By sprawę wcześnie rozpoznać, należy każdego chorego bardzo dokładnie o bserwować podczas leczenia odmą opłucną, badać często stan podmio- towy, ogólną ciepłotę ciała i wagę ciała oraz stan obu .płuc metodami podstawowym i radiograficznie. Badania te powinny poprzedzać każde dopełnienie, odmy, w okresie zaś, gdy dopełnienia są już rzadsze, należy badania powtarzać mniej więcej co 1/2-2 miesięcy. Otrzymane przy tym seryjne zdjęcia rentgenowskie pozwalają o wiele wcześniej określić: dołączającą się bilateralizację sprawy gruźliczej i jej siedzibę. Leczenie w przypadkach bilateralizacji o łagodnym przebiegu bez gorączki lub niewielką gorączką polega na stosowaniu metody wypo- czynkowej i higieniczno-dietetycznej z równoczesnym leczeniem strep- tomycyną. Jeżeli sprawa nie cofa się ani nie zatrzymuje się, to należy niezwłocznie przejść do leczenia odmą opłucną, tak lż chory ma wtenczas odmę po obu stronach. Przypadki z większą gorączką i z licznymi ogni- skami, zwłaszcza jeżeli dochodzi do rozpadu, wymagają niezwłocznego leczenia odmą opłucną, należy jednak prowadzić je bardzo ostrożnie. Jeżeli bilateralizacja nastąpiła w późnym okresie leczenia odmą, gdy chory od dłuższego już czasu nie odpluwa prątków gruźlicy ani nie go- rączkuje i czuje

Tags: , ,

Comments are closed.